Tin tức

Vợ có nghĩa vụ trả nợ thay chồng hay không

Trường hợp chồng vay nợ thì theo quy định của pháp luật, vợ có nghĩa vụ phải trả nợ không, tư vấn bởi công ty thám tử tại hải dương và thám tử vĩnh phúc.

Thành viên Nguyễn Thu H đặt câu hỏi với công ty dịch vụ thám tử vĩnh phúc và công ty dịch vụ thám tử tại hải dương: "Chồng tôi giấu tôi vay một khoản tiền của người ngoài xã hội, tuy nhiên, hiện giờ chồng tôi không còn khả năng trả nợ, vậy theo quy định của pháp luật tôi có phải trả tiền thay cho chồng tôi không? Công ty dịch vụ thám tử cho tôi biết theo các quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam".

Công ty dịch vụ thám tử tại hải dương và thám tử vĩnh phúc trả lời bạn theo các căn cứ sau đây:
 
Theo điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về trách nhiệm liên đới của vợ chồng:
1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này”.
 
Điều 37 quy định các trường hợp mà vợ chồng có trách nhiệm liên đới với nhau trong việc thực hiện các nghĩa vụ, bao gồm:
1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan;
 
Căn cứ vào các điều trên, khoản tiền được sử dụng thì người vợ phải có trách nhiệm trả, ngược lại thì không.
 
Sưu tầm bài viết, dịch vụ thám tử tại hải dương và dịch vụ thám tử tại vĩnh phúc 2018.

Công ty dịch vụ thám tử: nghĩa vụ trả nợ, chồng, vợ,